หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นแป๊
อักษรล้านนา
ปูรแพ้
เทียบอักษรไทย
[ปูนแพ้]
ความหมาย

ก.ต้องการเอาชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นแป๊ (ปูรแพ้)