หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นอี้
อักษรล้านนา
ปูรอี้
เทียบอักษรไทย
[ปูนอี้]
ความหมาย

ว.ขนาดนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นอี้ (ปูรอี้)