หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นอั้น
อักษรล้านนา
ปูรอั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูนอั้น]
ความหมาย

ว.ขนาดนั้น; ปู๋นนั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นอั้น (ปูรอั้นฯ)