หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นละเมาเอาใจ๋
อักษรล้านนา
ปูรลเมัา´าไจ
เทียบอักษรไทย
[ปูนละเมาเอาใจ]
ความหมาย

ว.น่าเพลิดเพลิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นละเมาเอาใจ๋ (ปูรลเมัา´าไจ)