หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นนั้น
อักษรล้านนา
ปูรนั้
เทียบอักษรไทย
[ปูนนั้น]
ความหมาย

ว.ขนาดนั้น; ปู๋นอั้น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นนั้น (ปูรนั้)