หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นดีม่วน
อักษรล้านนา
ปูรดีม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ปูนดีม่วน]
ความหมาย

ว.น่าสนุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นดีม่วน (ปูรดีม่วฯร)