หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นดีผ่อ
อักษรล้านนา
ปูรดีผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูนดีผ่อ]
ความหมาย

ว.น่าดู

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นดีผ่อ (ปูรดีผํอฯ)