หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นงืด
อักษรล้านนา
ปูรงืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูนงืด]
ความหมาย

ว.น่าอัศจรรย์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นงืด (ปูรงืดฯ)