หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นขาว
อักษรล้านนา
ปูรขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูนขาว]
ความหมาย

น.ปูนขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นขาว (ปูรขาวฯ)