หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นกั๋วล้ำ
อักษรล้านนา
ปูรก฿ลฯวฯลํา
เทียบอักษรไทย
[ปูนกลัวล้ำ]
ความหมาย

ว.น่ากลัวมาก,น่ากลัวเหลือเกิน,น่ากลัวจริงๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นกั๋วล้ำ (ปูรก฿ลฯวฯลํา)