หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋นกั๋ว
อักษรล้านนา
ปูรก฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปูนกลัว]
ความหมาย

ว.น่ากลัว; ปู๋นดีกั๋ว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋นกั๋ว (ปูรก฿ลฯวฯ)