หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู๋จี่
อักษรล้านนา
ปูจี่
เทียบอักษรไทย
[ปูจี่]
ความหมาย

น.ปูเผา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋จี่ (ปูจี่)