หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู๋จา
อักษรล้านนา
ปูชา
เทียบอักษรไทย
[ปูชา]
ความหมาย

ดู...ปู่จา

ออกเสียงล้านนา
ปู่จา
อักษรล้านนา
ปู่ชา
เทียบอักษรไทย
[ปู่ชา]
ความหมาย

ก.บูชา,สักการะ; ปู๋จา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู๋จา (ปูชา)