หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปู้ดผู้หลู้
อักษรล้านนา
พูดผู้ห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[พูดผู้หลู้]
ความหมาย

ว.นูนเบ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู้ดผู้หลู้ (พูดผู้ห้ลฯ)