หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู่เจ่
อักษรล้านนา
ปู่เจ่
เทียบอักษรไทย
[ปู่เจ่]
ความหมาย

ดู...ก๋องปู่เจ่

ออกเสียงล้านนา
ก๋องปู่เจ่
อักษรล้านนา
กลฯอฯงปู่เจ่
เทียบอักษรไทย
[กลองปู่เจ่]
ความหมาย

น.เป็นกลองหน้าเดียว ทำด้วยไม้ประเภทเบา เช่น ไม้ซ้อ หรือไม้ขนุน เพราะใช้สะพายตี เป็นเครื่องดนตรีของชาวไทใหญ่ ซึ่งเรียกว่า กลองก้นยาว เชียงใหม่เรียก กลองปู่เจ่ บางทีเรียกกลองอู่เจ่ ทางสิบสองปันนาเรียก กลองตี๋นจ๊าง ลักษณะคล้ายกลองยาวหรือกลองเถิดเทิง กลองปู่เจ ๑ วง ประกอบด้วย กลอง ฆ้อง ฉาบ; ก๋องปู๋เจ่,ก๋องอู่เจ่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู่เจ่ (ปู่เจ่)