หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู่อาจ๋ารย์
อักษรล้านนา
ปู่อาจาร์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปู่อาจารย์]
ความหมาย

ดู...ปู่จ๋ารย์

ออกเสียงล้านนา
ปู่จ๋ารย์
อักษรล้านนา
ปู่จาร์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปู่จารย์]
ความหมาย

น.มัคนายก - ผู้นำรับผิดชอบทางศาสนพิธีทั้งหมด เริ่มแต่การแนะนำ การจัดสถานที่ การอาราธนา ศีล,อาราธนาธรรม,โอกาสเวนทาน คู่กับแก่วัด; ปู่อาจ๋าน ก็ว่า; ดู...แก่วัด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู่อาจ๋ารย์ (ปู่อาจาร์ยฯ)