หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู่จ๋ารย์
อักษรล้านนา
ปู่จาร์ยฯ
เทียบอักษรไทย
[ปู่จารย์]
ความหมาย

น.มัคนายก - ผู้นำรับผิดชอบทางศาสนพิธีทั้งหมด เริ่มแต่การแนะนำ การจัดสถานที่ การอาราธนา ศีล,อาราธนาธรรม,โอกาสเวนทาน คู่กับแก่วัด; ปู่อาจ๋าน ก็ว่า; ดู...แก่วัด

ออกเสียงล้านนา
แก่วัด
อักษรล้านนา
แก่วัดฯ
เทียบอักษรไทย
[แก่วัด]
ความหมาย

น.ไวยาวัจกร - หัวหน้าผู้ดูแลผลประโยชน์ของวัด ผู้ทำหน้าที่เก็บ - เบิก -จ่าย เงินของวัดแทนเจ้าอาวาส; หมื่นวัด,แสนวัด ก็ว่า. แก่วัด(ไวยาวัจกร)คู่กับปู่จ๋ารย์(มัคนายก) ซึ่งเป็นผู้นำรับผิดชอบทางศาสนพิธีทั้งหมด เริ่มแต่การแนะนำ การจัดสถานที่ทำบุญ นำไหว้พระ รับศีล อาราธนาศีล อาราธนาธรรม โอกาส เวนทาน เป็นต้น ทั้งสองตำแหน่งนี้เรียกรวมกันว่า "แก่วัดอาจ๋ารย์" หรือ "แก่วัดปู่จ๋ารย์"

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู่จ๋ารย์ (ปู่จาร์ยฯ)