หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปู่
อักษรล้านนา
ปู่
เทียบอักษรไทย
[ปู่]
ความหมาย

น๑.พ่อของพ่อ,สามีของย่า น๒.คำใช้เรียกผู้ชายสูงอายุ มีความหมายในเชิงไม่เคารพ น๓. เรียกมะอึกว่า บ่าเขือปู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปู่ (ปู่)