หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปูแหล้ม
อักษรล้านนา
พลฯแห้ลฯม
เทียบอักษรไทย
[พลูแหล้ม]
ความหมาย

น.หมากพลูที่จัดไว้เป็นคำๆ; หมากสุ๋บปูแหล้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูแหล้ม (พลฯแห้ลฯม)