หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปูเลย
อักษรล้านนา
พลฯเลิยฯ
เทียบอักษรไทย
[พลูเลย]
ความหมาย

น.ไพล - ไม้ล้มลุก มีหัว ต้น และใบ คล้ายข่า หัวสีเหลืองอมเขียว ใช้ทำยา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูเลย (พลฯเลิยฯ)