หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปูกเข้า
อักษรล้านนา
ปลฯกเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ปลูกเข้า]
ความหมาย

ก.ปลูกข้าว,ดำนา; ปูกนา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูกเข้า (ปลฯกเขั้า)