หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปูกนา
อักษรล้านนา
ปลฯกนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ปลูกนา]
ความหมาย

ดู...ปูกเข้า

ออกเสียงล้านนา
ปูกเข้า
อักษรล้านนา
ปลฯกเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ปลูกเข้า]
ความหมาย

ก.ปลูกข้าว,ดำนา; ปูกนา ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูกนา (ปลฯกนาฯ)