หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปูก
อักษรล้านนา
ปูก,ปลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปูก,ปลูก]
ความหมาย

ก.ปลูก - เอาต้นไม้หรือส่วนที่ขยายพันธุ์ของพืช เช่น กิ่ง เมล็ด หัว หน่อ เป็นต้น ใส่ลงดินเพื่อให้เจริญเติบโต

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปูก (ปูก,ปลฯก)