หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋มไก้
อักษรล้านนา
ปุมไค่
เทียบอักษรไทย
[ปุมไค่]
ความหมาย

น.พุงโต,ลงพุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋มไก้ (ปุมไค่)