หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋มหลาม
อักษรล้านนา
ปุมหลฯามฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุมหลาม]
ความหมาย

น.ท้องยื่น,ท้องโต,ลงพุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋มหลาม (ปุมหลฯามฯ)