หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ม
อักษรล้านนา
ปุม
เทียบอักษรไทย
[ปุม]
ความหมาย

น.กระเพาะ,ท้อง,พุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ม (ปุม)