หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นอี้
อักษรล้านนา
ปุรอี้
เทียบอักษรไทย
[ปุนอี้]
ความหมาย

ว.ปูนนี้,ป่านนี้,ปานฉะนี้,ขนาดนี้,แบบนี้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นอี้ (ปุรอี้)