หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นผ่อ
อักษรล้านนา
ปุรผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนผ่อ]
ความหมาย

ดู...ปุ๋นดีผ่อ

ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีผ่อ
อักษรล้านนา
ปุรดีผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีผ่อ]
ความหมาย

ว.น่าดู,น่าชม; ปุ๋นดีแยง,ปุ๋นผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นผ่อ (ปุรผํอฯ)