หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีไค่ได้
อักษรล้านนา
ปุรดีไระฯค่ได้
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีใคร่ได้]
ความหมาย

ว.อยากได้,อยากมี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีไค่ได้ (ปุรดีไระฯค่ได้)