หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีไค่หัว
อักษรล้านนา
ปุรดีไระฯค่ห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีใคร่หัว]
ความหมาย

ว.น่าหัวเราะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีไค่หัว (ปุรดีไระฯค่ห฿วฯ)