หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีฟัง
อักษรล้านนา
ปุรดีฟังฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีฟัง]
ความหมาย

ก.ควรฟัง,น่าฟัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีฟัง (ปุรดีฟังฯ)