หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีจม
อักษรล้านนา
ปุรดีช฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีชม]
ความหมาย

ก.ควรยินดี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีจม (ปุรดีช฿มฯ)