หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีกิ๋น
อักษรล้านนา
ปุรดีกินฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีกิน]
ความหมาย

ว.น่ากิน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีกิ๋น (ปุรดีกินฯ)