หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นดีกั๋ว
อักษรล้านนา
ปุรดีก฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนดีกลัว]
ความหมาย

ว.น่ากลัว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นดีกั๋ว (ปุรดีก฿ลฯวฯ)