หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋นงืด
อักษรล้านนา
ปุรงืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุนงืด]
ความหมาย

ว.น่าอัศจรรย์,น่าประหลาดใจ; ปุ๋นดีงืด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋นงืด (ปุรงืดฯ)