หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋น
อักษรล้านนา
ปุร
เทียบอักษรไทย
[ปุน]
ความหมาย

น.ขนาด,คราว,รุ่น ว.ควร,ชอบ,น่า,เทียบ,เปรียบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋น (ปุร)