หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดเกิ่ง
อักษรล้านนา
ปุดเกิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุดเกิ่ง]
ความหมาย

ว.ขาดเป็นสองท่อน,ขาดเป็นสองท่อนเท่าๆ กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดเกิ่ง (ปุดเกิ่งฯ)