หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดตืนปุ๋ดฮอน
อักษรล้านนา
ปุดทืนฯปุดรอฯร
เทียบอักษรไทย
[ปุดทืนปุดรอน]
ความหมาย

ดู...ปุ๋ดตืน

ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดตืน
อักษรล้านนา
ปุดทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุดทืน]
ความหมาย

ก.ขาดทุน,เข้าเนื้อ,เสียทรัพย์; ซุมตืน, ปุ๋ดตืนปุ๋ดฮอน,หลุ๋บตืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดตืนปุ๋ดฮอน (ปุดทืนฯปุดรอฯร)