หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดตืน
อักษรล้านนา
ปุดทืนฯ
เทียบอักษรไทย
[ปุดทืน]
ความหมาย

ก.ขาดทุน,เข้าเนื้อ,เสียทรัพย์; ซุมตืน, ปุ๋ดตืนปุ๋ดฮอน,หลุ๋บตืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดตืน (ปุดทืนฯ)