หน้าหลัก
ปุ๋ดตืน
ปุดทืนฯ
[ปุดทืน]

ก.ขาดทุน,เข้าเนื้อ,เสียทรัพย์; ซุมตืน, ปุ๋ดตืนปุ๋ดฮอน,หลุ๋บตืน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดตืน (ปุดทืนฯ)