หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ดตี๋นปุ๋ดมือ
อักษรล้านนา
ปุดตีนฯปุดมื
เทียบอักษรไทย
[ปุดตีนปุดมือ]
ความหมาย

สำ.ขาดคนช่วยงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ดตี๋นปุ๋ดมือ (ปุดตีนฯปุดมื)