หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ด
อักษรล้านนา
ปุด
เทียบอักษรไทย
[ปุด]
ความหมาย

ก.ขาด,ขาดเป็นรู,ทะลุไม่ครบ,เสียหาย,หลุดออกจากกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ด (ปุด)