หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ๋ก
อักษรล้านนา
ปุก
เทียบอักษรไทย
[ปุก]
ความหมาย

ว.กลมป้อม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๋ก (ปุก)