หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊น
อักษรล้านนา
พุ้ร
เทียบอักษรไทย
[พุ้น]
ความหมาย

ว.โน่น,โน้น,ทางโน้น,ที่โน่น,ไกลออกไป; ปู๊น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊น (พุ้ร)