หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊กหอมเตียม
อักษรล้านนา
พุกหอฯมทยฯม
เทียบอักษรไทย
[พุกหอมเทียม]
ความหมาย

น.กระเทียมที่เป็นกระจุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊กหอมเตียม (พุกหอฯมทยฯม)