หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุ๊ก
อักษรล้านนา
พุก
เทียบอักษรไทย
[พุก]
ความหมาย

น.กระจุก,กลุ่ม,พวง; ดู...ปั๊วะ

ออกเสียงล้านนา
ปั๊วะ
อักษรล้านนา
พ฿วฯะ
เทียบอักษรไทย
[พัวะ]
ความหมาย

น.พวง - ช่อของดอกไม้และผลไม้; กั๊วะ,ปุ๊ก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ๊ก (พุก)