หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ้มปุ๋กหลุ๋ก
อักษรล้านนา
ปุ้มปุกหลฯก
เทียบอักษรไทย
[ปุ้มปุกหลุก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งขนาดกลางทรงกลมป้อม; ดู...ป้อมป๘+อกหล๘+อก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้มปุ๋กหลุ๋ก (ปุ้มปุกหลฯก)