หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ้น
อักษรล้านนา
พุ่ร
เทียบอักษรไทย
[พุ่น]
ความหมาย

น.กอง,ส่วน,ส่วนย่อย,ส่วนแบ่ง เช่น แบ่งเป๋นปุ้น - แบ่งเป็นกองๆ หรือแบ่งเป็นส่วนๆ, บ่าเขือ ๕ ปุ้น - มะเขือ ๕ กอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้น (พุ่ร)