หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ้งหลาว
อักษรล้านนา
พุ่งหลฯาวฯ
เทียบอักษรไทย
[พุ่งหลาว]
ความหมาย

ก.พุ่งตัวลงสู่ที่ต่ำพร้อมกับเหยียดแขนทั้งสองไปข้างหน้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้งหลาว (พุ่งหลฯาวฯ)