หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ปุ้ง
อักษรล้านนา
พุ่ง
เทียบอักษรไทย
[พุ่ง]
ความหมาย

ก.ซัดของยาวๆเช่นหอกออก ไป,อาการที่แล่นออกไปโดยแรงและเร็ว เช่น บ้องไฟพุ่งขึ้นฟ้า เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุ้ง (พุ่ง)