หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ปุง
อักษรล้านนา
พุง
เทียบอักษรไทย
[พุง]
ความหมาย

น๑.กระเพาะ,ท้อง; น๒.เตาชนิดหนึ่งที่ขุดลงไปในดิน เรียก เต๋าปุง; น๓.ภาชนะสานคล้ายกระบุง มีฝาปิด ใช้เก็บสิ่งของ เสื้อผ้า เมล็ดพืช เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ปุง (พุง)